FDhosting, WebDesign & Hosting Services


1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van FDhosting tenzij en zover er schriftelijk van is afgeweken in Bijzondere Voorwaarden.

Elke afwijking op de algemene of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen en aanvaard zijn door beide partijen.

In de tekst worden de volgende aanduidingen gebruikt: de Klant is degene die de bestelling heeft gedaan en de Leverancier is degene die de bestelling heeft aanvaard.

De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden die in geen geval tegen de leverancier kunnen worden ingeroepen.

Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde ook indien FDhosting deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door FDhosting schriftelijk bevestigd worden.

FDHosting is te allen tijden bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Aanvullingen of wijzigingen zullen steeds bekend gemaakt worden via de website van FDhosting op URL www.fdhosting.nl

2. Offertes

FDhosting hanteert voor zijn hosting diensten offertes op basis van standaard pakketten. De prijzen en omschrijvingen van de pakketten zoals vermeld op de website van FDhosting gelden als bindende offertes vanaf het moment dat er door de klant een bestelling is geplaatst.

De offertes van FDhosting gelden slechts ten titel van inlichting. Alle opgegeven prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 30 kalenderdagen geldig.

3. Levering

De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn steeds indicatief en binden FDhosting niet. Onder levering van software verstaat men het ter beschikking stellen door FDhosting aan de klant van een uitvoerbare versie van de programmatuur op magnetische drager, leesbaar door de computerhardware van de klant, of geïnstalleerd op de server van de klant of op één van de servers van FDhosting. Klachten betreffende zichtbare of mechanische gebreken dienen uiterlijk binnen de 14 dagen na levering aan FDhosting gemeld te worden.

Geen aansprakelijkheid voor gebreken kan weerhouden worden in hoofde van FDhosting indien deze termijn zonder ontvangst van de hierboven bedoelde melding is verstreken. De tijdige en gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot herstelling of vervanging van de geleverde diensten en goederen of de gebrekkige onderdelen ervan door FDhosting zonder dat FDhosting daarboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

4. Website content

Het is bij FDhosting uitdrukkelijk niet toegestaan om illegale content op de servers van FDhosting te plaatsen.

5. Duur en beëindiging

FDhosting kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens FDhosting niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

FDhosting heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

  • Shared hosting diensten hebben een minimale looptijd van 1 jaar, waarna maandelijks kan worden opgezegd.
  • Dedicated server contracten hebben een minimale looptijd van 1 jaar, waarna per kwartaal kan worden opgezegd.
  • Indien de klant de levering van de dienst wenst te beëindigen dient een schriftelijke opzegging FDhosting te bereiken 31 kalenderdagen voor het einde van de lopende periode.

Geregistreerde domeinnamen worden enkel verlengd indien de betaling van de verlenging FDhosting bereikt voor vervaldag van registratie. Indien de betaling FDhosting niet bereikt voor deze datum zal FDhosting stilzwijgend aannemen dat klant de registratieperiode niet wenst te verlengen en zal FDhosting vrijgave van de desbetreffende domeinnaam vragen aan de registrerende instantie.

Indien de registrerende instantie geen vervaldag-systeem hanteert zal hiervoor de kalenderdag aangehouden worden volgend op de periode waarvoor klant reeds betalingen verricht heeft aan FDhosting.

Indien de registrerende instantie een procedure hanteert of de invulling van documenten vereist voor de beëindiging van een domeinnaam registratie kunnen geregistreerde domeinnamen enkel opgezegd worden met de door de registrerende instantie aangewezen documenten en/of procedures.

6. Eigendomsrecht

FDhosting of de derde van wie FDhosting vergunningen voor licenties heeft gekregen blijft te allen tijden eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle software. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten betreffende de informatie die hij op zijn website laat opnemen en waarborgt dat FDhosting nooit op enige wijze kan worden aangesproken hiervoor.

De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten of de nodige geldige licenties betreffende de software die hij plaatst op door FDhosting beschikbaar gestelde hardware, of bij FDhosting ondergebrachte hardware.

7. Aansprakelijkheid

FDhosting kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade of gevolgschade welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan FDhosting of een van haar aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid tijdens de uitvoering van een dienst in opdracht van de klant of ten gevolge van beslissingen genomen door FDhosting of een van haar aangestelden genomen op basis van informatie verstrekt door de klant aan FDhosting.

FDhosting zal nooit aansprakelijk zijn voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, het verlies van inkomsten, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of verlies van gegevens of voor enige andere schade te wijten aan materiaal of informatie verstrekt door FDhosting aan de klant.

Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de klant rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. FDhosting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. FDhosting is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen op apparatuur van FDhosting.

Gezien het Internet bestaat uit een grote aantal technische knooppunten die allen beheerd worden door verschillende bedrijven kan FDhosting niet aansprakelijk zijn voor het gehele traject van de verbinding tussen de FDhosting servers en het eindstation van de klant. Alleen indien de diensten worden onderbroken door een aanwijsbare fout van FDhosting zal de klant een schadevergoeding kunnen vorderen, waarbij de schadevergoeding beperkt zal worden tot de terugbetaling van het proportioneel deel van de jaarlijkse abonnementsprijs voor de duur van de onderbreking. Vorderingen tot schadevergoeding moeten ons uiterlijk 2 weken (14 kalenderdagen) na de onderbreking schiftelijk bereiken.

8. Betaling

De betaling van elk gefactureerd bedrag, belasting inbegrepen, dient op de factuurdatum te geschieden op de bank / girorekening van FDhosting zonder kosten voor FDhosting.

Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 Euro en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum. Bij elke herhaalnota worden er 12,5 euro administratiekosten in rekening gebracht.

FDhosting zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van FDhosting nakoming en/of schadevergoeding van de klant te vorderen.

FDhosting behoudt zich het recht voor de uitvoering van een order te weigeren, stop te zetten of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling en zonder dat verkoopsweigering zal kunnen ingeroepen worden. FDhosting kan de uitvoering van elk order van een klant stopzetten zonder voorafgaande verwittiging en zonder enig verhaal of compensatie, wanneer blijkt dat de betaling van een order van dezelfde klant nog niet is geschied bij de vervaldatum.

Zolang de klant de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen te verhogen met eventuele rente en / of schadevergoeding, niet heeft betaald blijft FDhosting eigenaar van de door haar geleverde goederen of diensten.

De klant verbindt zich er toe alle in zijn opdracht geleverde prestaties te betalen.

9. Overmacht

De klant zal FDhosting niet aansprakelijk stellen indien en voor zover zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van FDhosting en vooraf aangekondigde onderhoudswerken aan de technische infrastuctuur.

Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt FDhosting steeds het recht om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat FDhosting in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is

FDhosting behoudt zich het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

10. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen FDhosting en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

FDhosting behoudt zich het recht voor om de klant te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen FDhosting en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht zal worden genomen.